Badania wizualne z użyciem wideoendoskopu

Badania wizualne złączy spawanych polegają na dokładnych oględzinach ich powierzchni. Są one obowiązkowo stosowane dla wszelkiego rodzaju konstrukcji. W badaniach tych podstawowym nośnikiem informacji jest światło, które wywołuje u ludzi wrażenia wzrokowe. Należy je przeprowadzać w odpowiednich warunkach oświetlenia i z odpowiednim dostępem do złącza. Natężenie oświetlenia na powierzchni złącza spawanego powinno wynosić co najmniej 350 lx (luksów), przy czym zaleca się, aby wartość ta wynosiła 500 lx. Odległość pomiędzy okiem badającego, a badaną powierzchnią powinna nie przekraczać 600 mm, przy kącie widzenia powyżej 30°.

W trudno dostępnych miejscach oraz do badań grani rur wykorzystuje się urządzenia zdalne zwane wideoendoskopami.
Do badań wykorzystujemy system wideoendoskopowy XL Go firmy GE Measurement & Control Solutions.

Partnerzy

  • partnerzy
  • partnerzy